Bí thư

Nguyễn Văn Tưởng

 

 

Phó Bí thư thường trực

Huỳnh Xuân Vấn

 

Phó Bí thư

Nguyễn Thanh Hải

 

 

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

1. Nguyễn Văn Tưởng          - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường.

2. Huỳnh Xuân Vấn              - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy.

3. Nguyễn Thanh Hải           - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

4. Nguyễn Trọng Tốt            - Chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam phường.

5. Trần Thị Ngọc                  - Phó Chủ tịch UBND phường.

BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ

(Nhiệm kỳ 2020 - 2025)

6. Võ Thị Thắng                    - Phó Chủ tịch HĐND phường.

7. Nguyễn Văn Chữ              - Phó Chủ tịch UBND phường.

8. Nguyễn Hoàng Thắng      - Trưởng Công an phường.

9. Huỳnh Văn Học               - Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự phường.

10. Nguyễn Thành Trung     - Văn phòng – Thống kê phường.

11. Trần Tấn Đạt                  - Tổ chức –  Kiểm tra Đảng ủy.

12. Nguyễn Thị Mỹ Quyên  - Chủ tịch Hội LHPN phường.

13. Trần Anh Tuấn               - Chủ tịch Hội Nông dân phường.

14. Trần Nhật Nguyện         - Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường.

15. Nguyễn Minh Thạch     - Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh phường.