Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND phường Tam Quan Nam

 28/09/2023, 10:33:00 - Lượt xem: 22

Thông tin tài liệu

Ban hành Nội quy làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” tại UBND phường Tam Quan Nam