Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Tam Quan Nam

 28/09/2023, 10:34:00 - Lượt xem: 23

Thông tin tài liệu

Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn phường Tam Quan Nam