Thành phần dân cư: Dân tộc kinh chiếm 100%.

            Số lượng Khu phố: 7, cụ thể như sau:

            + Khu phố Trung Hóa;

            + Khu phố Tăng Long 1;

            + Khu phố Tăng Long 2;

            + Khu phố Cửu Lợi Đông;

            + Khu phố Cửu Lợi Nam;

            + Khu phố Cửu Lợi Tây;

            + Khu phố Cửu Lợi Bắc.