Tam Quan Nam với phong trào toàn dân tham gia "Bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh Covid-19"