Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 03/4/2024, Đảng ủy phường Tam Quan Nam ban hành kế hoạch số 162-KH/ĐU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam”” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Đợt sinh hoạt nhằm giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân nhận thức sâu sắc về nội dung cốt lõi của tác phẩm, tạo sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị, đồng thuận của Nhân dân với chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ hình ảnh, uy tín của Đảng và đất nước, làm thất bại âm mưu chống phá, hành vi xuyên tạc, bôi xấu của các thế lực thù địch, phản động, bất mãn, cơ hội chính trị về đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền những nội dung cốt lõi của tác phẩm, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI và đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về nội dung sinh hoạt: Tập trung vào những nội dung cốt lõi và giá trị của tác phẩm, trong đó, nội dung tác phẩm có 3 phần: (I) Vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của công tác đối ngoại trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; (II) Đối ngoại Việt Nam vì độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; (III) Dấu ấn đối ngoại, ngoại giao.

Về hình thức tổ chức sinh hoạt: 

- Các chi bộ trực thuộc Đảng ủy thông tin giới thiệu nội dung tác phẩm trong các buổi sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hàng tháng, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ.

- Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường thông tin giới thiệu nội dung tác phẩm trong các buổi sinh hoạt, hội nghị của cơ quan, đơn vị.

Về thời gian thực hiện: Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức thông tin, giới thiệu nội dung tác phẩm và hoàn thành trong quý III/2024.

Về tài liệu sinh hoạt:

- Tác phẩm “Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “cây tre Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (Sách điện tử được đăng tải tại Website của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật: https://stbook.vn hoặc tại Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh: https://binhdinh.dcs.vn/)

- Toàn văn nội dung phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 32 năm 2023 (Được đăng tải tại trang https://baochinhphu.vn).

- Tài liệu thông tin nội bộ “Về thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng” do Ban Chỉ đạo Công tác Thông tin đối ngoại Trung ương biên soạn (Thực hiện theo Công văn số 268-CV/ĐU ngày 21/3/2024 của Đảng ủy).

Xem Nội dung kế hoạch 162-KH/ĐU của Đảng ủy: TẠI ĐÂY.

          Xem Nội dung tác phẩm: Tại đây.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Xem thêm chủ đề