THÔNG TIN NGƯỜI PHÁT NGÔN 

Họ và tên: Nguyễn Thanh Hải

Chức vụ: Chủ tịch UBND phường Tam Quan Nam

Số điện thoại: 0968481025

Email: haint-tamquannam@hoainhon.binhdinh.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: UBND phường Tam Quan Nam – thị xã Hoài Nhơn – tỉnh Bình Định

Quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ về quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính Nhà nước.