Tam Quan Nam được tách ra từ Tam Quan Bắc vào năm 1963, bị chiến tranh tàn phá nặng nề. Sau giải phóng năm 1975 đất nước thống nhất, điều kiện kinh tế của địa phương gặp nhiều khó khăn. Đến nay, sau 45 năm xây dựng, bộ mặt nông thôn xã Tam Quan Nam đã thay đổi toàn diện; tình hình kinh tế xã hội của địa phương triển nhanh, bền vững; cơ sở hạ tầng thiết yếu được nâng cấp, cảnh quan môi trường sạch đẹp, thu nhập và điều kiện sống của nhân dân được cải thiện và nâng cao. Công tác xóa đói giảm nghèo bền vững, chính sách đền ơn đáp nghĩa được thực hiện tốt, giáo dục đào tạo phát triển toàn diện. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn ngày càng được nhân dân hưởng ứng tích cực, trật tự xã hội được đảm bảo, quy chế dân chủ được phát huy, hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

       Trong nhưng năm qua, Tam Quan Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế giữ được nhịp độ tăng trưởng; công nghiệp, thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực, nông nghiệp phát triển ổn định; đã hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách. Tốc độ tăng trưởng của các ngành sản xuất nhàng năm đạt 11%. Cơ cấu kinh tế: ngành nông nghiệp, nuôi trồng, nuôi trồng thủy sản 15,5%; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp = 43,5%; Dịch vụ, thương mại = 41%.