Hoạt động Hội Nông dân phường Tam Quan Nam, nhiệm kỳ 2018 - 2023