Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023); 93 năm Ngày truyền thống các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và cáctổ chức Chính trị - xã hội
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023); 93 năm Ngày truyền thống các Ban Đảng, Văn phòng cấp ủy và cáctổ chức Chính trị - xã hội

Trong không phí phấn khởi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948-16/10/2023) và 93 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2023); ngành Tổ chức xây dựng Đảng (14/10/1930-14/10/2023); ngành Dân vận (15/10/1930-15/10/2023); Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2023). Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Nông dân việt Nam (14/10); Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10); 67 năm ngày thành lập hội LHTN Việt Nam (15/10).

Sáng ngày 14/10/2023, Đảng ủy phường Tam Quan Nam tổ chức buổi gặp mặt cán bộ hiện đang công tác tại các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng Đảng ủy, Thường trực các Hội đoàn thể chính trị- xã hội của phường và các đồng chí được trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”.

Đồng chí Huỳnh Xuân Vấn - Thay mặt BTV Đảng ủy phường phát biểu ổn lại truyền thống nhân buổi gặp mặt,

        Năm 2023 là năm đánh dấu kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng và 93 năm ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy. Đây là những mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời, trưởng thành và ngày càng vững mạnh của lĩnh vực công tác xây dựng Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp vĩ đại của cách mạng Việt Nam cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Ngày 03/02/1930, tại Quảng Châu (Trung Quốc), dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, đại biểu các tổ chức tiền thân của Đảng đã họp, nhất trí thành lập một Đảng Cộng sản thống nhất ở Việt Nam, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, các ban Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng được hình thành và nhanh chóng đi vào hoạt động, trực tiếp phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng.

Ngày 01/8/1930, Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng đã xuất bản tài liệu “Ngày quốc tế đỏ 1/8” nhân dịp kỷ niệm ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, bảo vệ Liên bang Xô-Viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc, kêu gọi binh lính đoàn kết với Nhân dân, hưởng ứng cuộc đấu tranh chống chiến tranh đế quốc. Đây là tài liệu duy nhất, sớm nhất còn lưu giữ cho đến nay đề rõ “Ban Cổ động và Tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam ấn hành”.

Tài liệu này khi vừa được phát hành đã gây được tiếng vang lớn trong dư luận và có sức cổ vũ to lớn đối với quần chúng công nông nước ta đứng lên đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ Liên bang Xô-viết, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc. Kể từ ngày 01/8 đến tháng 10/1930, trong cả nước đã nổ ra hàng trăm cuộc mít tinh, biểu tình của nhân dân ta.

Từ đó, ngày 01/8 trở thành một mốc son lớn trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn liền với sự ra đời của một tài liệu lịch sử quý giá, đánh dấu một hoạt động rất có ý nghĩa trong công tác tuyên giáo của Đảng. Căn cứ vào những tài liệu và sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt này, năm 2000, Bộ Chính trị (Khoá VIII) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày Truyền thống công tác tư tưởng-văn hoá của Đảng.

Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng-Văn hoá Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 01/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng. Đây là một quyết định có ý nghĩa rất quan trọng nhằm khẳng định và tôn vinh những thành quả, những đóng góp quan trọng của ngành Tuyên giáo qua các thời kỳ cách mạng của Đảng và dân tộc; giáo dục truyền thống, xây dựng, củng cố niềm tự hào, tinh thần yêu nghề, ý thức trách nhiệm, động viên sự phấn đấu, vươn lên của đội ngũ làm công tác tuyên giáo của Đảng để hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhân dân giao phó.

Từ ngày 14 đến ngày 31/10/1930, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng, hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lâm thời lần thứ nhất được tiến hành tại Hương Cảng (Trung Quốc). Tại hội nghị này, Bộ Tổ chức kiêm Giao thông - tiền thân của Ban Tổ chức Trung ương Đảng được hình thành; đây chính là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự ra đời của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, với ý nghĩa lịch sử đó, ngày 14/10 hằng năm được lấy là ngày truyền thống Ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Ngay từ những ngày đầu thành lập, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc, Đảng ta đã nhận thức được tầm quan trọng của công tác tổ chức xây dựng Đảng, là một bộ phận chủ yếu hợp thành và có tính chất quyết định thắng lợi trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Các thế hệ làm công tác tổ chức của Đảng đã được Đảng trực tiếp lãnh đạo, dìu dắt, đào tạo và xây dựng, trang bị về mục tiêu lý tưởng, về nhân sinh quan của người cộng sản. Điều đó đã tạo nên sức sống mãnh liệt giúp cho những người làm công tác tổ chức dù ở hoàn cảnh khó khăn nào cũng vượt qua, luôn đứng vững trên vị trí của mình, phấn đấu làm tròn trách nhiệm là cơ quan tham mưu góp phần giúp cấp ủy các cấp xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng và tổ chức. Vì vậy, trong suốt chặng đường lịch sử ấy, công tác tổ chức xây dựng Đảng đã thu được nhiều thành tựu quan trọng góp phần tích cực vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Từ 310 đảng viên khi mới thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh với hàng triệu đảng viên, đã lãnh đạo Nhân dân ta làm nên cuộc cách mạng tháng Tám lịch sử, giành độc lập tự do cho Tổ quốc; thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và các thế lực ngoại xâm, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ; góp phần quan trọng vào những thành quả của công cuộc đổi mới đất nước.

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã thông qua Án nghị quyết về công nhân vận động, nông dân vận động, Cộng sản thanh niên vận động, quân đội vận động và Hội phản đế đồng minh. Từ đây, hệ thống ban chuyên môn về các giới vận động ra đời, đáp ứng yêu cầu tổ chức, tập hợp lực lượng cách mạng, giáo dục, vận động quần chúng, coi đây là một nhân tố góp phần quyết định thắng lợi của cách mạng nước nhà. Ngày 15/10/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận” đăng trên báo Sự thật. Từ những sự kiện đó, Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá VIII) đã quyết định lấy ngày 15/10/1930 làm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. Trải qua các thời kỳ cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng công tác dân vận nhằm đoàn kết, tập hợp, tuyên truyền, vận động quần chúng thành lực lượng đông đảo, tham gia các phong trào cách mạng. Đến nay, hệ thống dân vận trong cả nước đã từng bước được kiện toàn đồng bộ, tăng cường cả về số lượng và nâng cao chất lượng, đáp ứng nhu cầu công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới.

Cũng tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thành lập các bộ phận chuyên môn giúp việc Trung ương Đảng - Tiền thân của Văn phòng cấp ủy sau này. Suốt nửa tháng diễn ra hội nghị, mọi công việc của hội nghị đều được bộ phận giúp việc chuẩn bị chu đáo, được bảo vệ an toàn và bảo mật. Hội nghị đã thành công tốt đẹp về mọi mặt, hoàn thành nhiều nội dung quan trọng, đặt nền móng cho hoạt động của Đảng những năm tiếp theo. Đây chính là dấu mốc, là những trang sử đầu tiên viết về hoạt động Văn phòng của Trung ương Đảng. Tháng 5/1947, Văn phòng Trung ương Đảng chính thức được thành lập tại xã Quảng Nạp, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). Năm 1948, Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục được củng cố và tăng cường tổ chức, bộ máy, cán bộ, đi sâu hơn vào chuyên môn nghiệp vụ và hướng dẫn thực hiện đến các địa phương trong cả nước. Văn phòng Trung ương Đảng đã không ngừng trưởng thành và có những đóng góp tích cực vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Ghi nhận những thành tích đó, ngày 29/01/2002, Ban Bí thư Trung ương Đảng ra thông báo quyết định lấy ngày 18/10/1930 là ngày truyền thống của Văn phòng Trung ương Đảng, đồng thời là Ngày truyền thống của Văn phòng cấp ủy Đảng.

Từ ngày thành lập Đảng (03/02/1930) đến năm 1948, công tác Kiểm tra của Đảng được trung ương và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm theo dõi, trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra của Đảng nhưng chưa phân công cán bộ theo dõi và thành lập bộ máy kiểm tra chuyên trách, nhiệm vụ này do các cấp ủy và các tổ chức Đảng thực hiện. Cuối năm 1948, do yêu cầu nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, quy mô và tổ chức hoạt động của Đảng, ngày 16/10/1948, Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã ban hành Quyết Nghị số 29-NQ/TW thành lập Ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng, sau đó là Ban Kiểm tra của cấp ủy (nay là UBKT) được thành lập từ trung ương đến cơ sở. Phát huy truyền thống của ngành, Ủy ban Kiểm tra các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kiên định lập trường, quan điểm của Đảng; không ngừng rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Điều đáng tự hào là trong mọi thời kỳ của cách mạng, dù trong thời kỳ chiến tranh giải phóng đất nước hay thời kỳ xây dựng đất nước và kể cả những thời điểm thử thách gay go, quyết liệt nhất, đội ngũ cán bộ kiểm tra vẫn luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, tin tưởng ở sự lãnh đạo và chấp hành nghiêm chỉnh đường lối, chính sách, nghị quyết, chỉ thị của Đảng; có ý thức tổ chức kỷ luật và lối sống liêm khiết, trong sạch, lành mạnh; luôn hết lòng hết sức chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ.

75 năm qua là chặng đường vẻ vang, đánh dấu sự hình thành, phát triển đi lên của ngành Kiểm tra Đảng trong việc thực hiện chức năng lãnh đạo của đảng. Ngành Kiểm tra Đảng đã kế thừa và phát huy truyền thống “Tuyệt đối trung thành với Đảng, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy”, luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn công tác xây dựng đảng, chỉnh đốn đảng trong từng giai đoạn. Qua đó góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật, tăng cường sức chiến đấu của đảng; giúp tổ chức đảng, đảng viên tự giác, tự phê bình và phê bình, tự soi, tự sửa, tự phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về “tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”.

Đối với Hội Nông dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì đã trải qua 93 năm hình thành và phát triển, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thì được ra đời cách đây 67 năm; mặt dù thời gian ra đời có khác nhau, mỗi tổ chức có vai trò, sứ mệnh lịch sử khác nhau nhưng tất cả đều hướng về mục tiêu chung là tập hợp quần chúng quanh đảng, cùng nhau vượt qua khó khăn, thách thức để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam.

Các cơ quan chuyên môn của Đảng, các đoàn thể chính trị- xã hội tuy có thời gian thành lập khác nhau, nhưng đều ra đời vào những năm kháng chiến – kiến quốc, luôn gắn liền với yêu cầu xây dựng Đảng và nhiệm vụ cách mạng từng thời kỳ. Có thể khẳng định niềm tự hào và vinh dự của các cơ quan chuyên môn của Đảng và các đoàn thể chính trị- xã hội  hôm nay cũng là niềm vinh dự chung của tất cả đội ngũ những người làm công tác Đảng- đoàn thể trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ phường, các thế hệ cán bộ các Ban xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng uỷ và lãnh đạo các đoàn thể chính trị- xã hội đã khắc phục khó khăn, luôn kiên định lập trường, quan điểm của Đảng, trung thành với lý tưởng cách mạng, không ngừng tu dưỡng và rèn luyện phẩm chất đạo đức, nghiêm chỉnh chấp hành kỷ luật, đoàn kết phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 Luôn đổi mới tác phong làm việc, tích cực tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ đảng uỷ trong lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Các Ban Xây dựng Đảng, UBKT, Văn phòng Đảng uỷ, các đoàn thể đã phát huy tốt truyền thống đoàn kết, tăng cường quan hệ phối hợp để tham mưu, giúp việc có hiệu quả cho Ban Chấp hành Đảng bộ mà trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy phường. Có thể nói, từ sau Đại hội lần thứ 25 Đảng bộ phường đến nay, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn phường đã thực sự có nhiều đổi mới, sáng tạo trong phương pháp tổ chức thực hiện; thực sự sâu sát, lắng nghe và giải quyết nhiều vấn đề đặt ra từ cơ sở. Nhiều phương pháp, cách làm mới trong công tác xây dựng Đảng được cán bộ, đảng viên và Nhân dân đánh giá rất cao. Cho thấy tính hiệu quả trong công tác tham mưu, giúp việc của các Ban Xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường. 

Truyền thống vẻ vang của các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng cấp ủy và các đoàn thể chính trị- xã hội là tài sản chính trị, tinh thần vô cùng quý giá. Buổi gặp mặt này là dịp để chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của các ban xây dựng Đảng, của các đoàn thể, ghi nhận những cống hiến, đóng góp đồng thời nhắc nhỡ chúng ta không ngừng phát huy truyền thống quý báu đó trong công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới.

 

Nhân buổi gặp mặt, thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đồng chí cũng đã gửi gắm niềm tin, mong mỗi đồng chí tự hào về truyền thống của ngành xây dựng Đảng, của Đoàn thể mình đang công tác. Để từ đó các đồng chí tiếp tục ra sức rèn luyện bản thân mình có bản lĩnh chính trị, có phẩm chất đạo đức tốt, vì Nhân dân mà phục vụ, dành nhiều thời gian đọc, tìm hiểu và phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Là cán bộ làm  công tác Đảng, mỗi đồng chí  trước hết phải là những người gương mẫu, đảng viên phải nêu gương cho quần chúng học tập noi theo. Không ngừng nỗ lực, học hỏi để ngày càng giỏi hơn về chuyên môn, nghiệp vụ, làm chỗ dựa vững chắc trong tham mưu cho Ban Thường vụ, BCH trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đồng thời sẳn sàng nhận nhiệm vụ mới khi được đảng phân công. Hơn ai hết, chúng ta phải thực sự nêu gương, đi đầu, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đầy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết